Změny v registraci motorových vozidel od 1.1.2015

Centrální registr vozidel zaplevelují auta s nejasným vlastníkem, Ministerstvo dopravy jej chce pročistit. V systému dnes takto visí až čtvrt milionu aut s nejasným osudem. Od 1. Ledna se proto ruší tzv. polopřevody. V registru už nebude moci existovat auto, které ze sebe původní vlastník sice odhlásil, ale nový jej už nenahlásil. Současná praxe způsobuje různé problémy, lidé se například takto vyhýbají poplatku za ekologickou likvidaci auta. Prostě je odhlásí a rozprodají na náhradní díly. Stát se o tom nedozví. Polopřevody vytvářely také prostor pro kriminalitu spojenou s nelegálními machinacemi s vozidly. Původní majitelé aut, která nebyla přehlášena, se také dostávali do křížku s Českou kanceláří pojistitelů, jež řeší škody způsobené auty bez povinného ručení. Ta se ocitla pod palbou kritiky za to, že povinné ručení za dobu, kdy nebylo auto v polopřevodu pojištěné, vymáhala po původních majitelích. Ti s ním přitom neměli už nic společného. Člověk, který jezdí s autem v polopřevodu porušuje zákon. Hrozí mu správní pokuta, jejíž výše závisí na tom, co s vozem způsobí.

Úředně ověřená plná moc
Odhlášení starého a přihlášení nového vlastníka bude muset od ledna proběhnout zároveň. Pokud se vůz nepřevede do 10 pracovních dnů od koupě, může prodávající dostat až 50 tis. Pokutu. Převod má proběhnout na registru vozidel v místě bydliště původního majitele. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich. Bude ovšem potřebovat plnou moc od toho druhého, nově úředně ověřenou. Toto razítko stojí 30 korun.

Auto bude muset stejně jako dnes před přihlášením projít evidenční kontrolou, která bude mít nově platnost pouze 14 dnů, mít platnou STK a nový vlastník na ně bude muset mít sjednané povinné ručení. Zvládnout všechny úkony od koupě po převod na jednou tak může být organizačně náročnější než dosud, zvláště pokud starý a nový majitel budou pocházet z jiného města.
Pozor!!! Auta, která budou k 1.1.2015 v tzv. polopřevodu (původní vlastník se odhlásil a nový nenahlásil) do 30.6.2015 je nutné přihlásit vlastníka a doložit, že auto je technicky způsobilé k provozu, prošlo evidenční kontrolou a je pojištění. Jinak bude vůz vyřazen z registru, tedy považován za zaniklý a už jej nepůjde nikdy přihlásit. Pokud s ním bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců a odebrání řidičského průkazu na půl roku.

Auta, která budou k 1.1.2015 v dočasném vyřazení, tzv. depozitu - doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vlastník nemusí dělat nic, po 31.12.2015 se vůz automaticky překlopí do režimu vyřazeno z provozu, což je obdoba dnešního depozitu (auto bude úředně existovat, ale bude mít odevzdané značky, nebude se s ním smět jezdit a nebude se na ně muset platit povinné ručení.
Doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu, kde auto stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního depozitu překlopí do režimu vyřazeno z provozu (viz předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už nebude možno jej znovu přihlásit.

(zdroj:www.prepisy-vozidel.cz)

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Jedná se o souhrn činností likvidátora (pracovníka pojišťovny), které zahrnují správné a rychlé vyřízení pojistné události.

Zákonná lhůta, do kdy má být likvidace pojistné události provedena jsou 3 měsíce.

Celý proces likvidace začíná nahlášením pojistné události klientovy pojišťovny, která následně zahájí šetření.

Likvidátor určuje, jestli může být uplatněn nárok na pojistné plnění. V případě, že ano, tak je pojištěnému vyplacena smluvená pojistná částka.


PODKLADY PRO VYŘÍZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

 

Od poškozeného i pojištěného

 • kopie řidičského průkazu řidiče platného v době pojistné události a pro danou skupinu vozů

 • potrvzení od lékaře, pokud je řidiči 65let a více

 • kopie velkého technického průkazu vozidla s platnou technickou prohlídkou

 • razítko firmy, je-li majitelem nebo nájemcem vozidla firma

 

V případě zákonného pojištění navíc

od poškozeného

 • vyplněné formuláře o škodné události

 • leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, je-li vozidlo na leasing nebo na úvěr

 • devinkulaci - souhlas leasingové společnosti s výplatou pojistného plnění, je-li vozidlo na leasing

 • plnou moc podepsanou vlastníkem nebo nájemcem vozidla

 

POZOR, POJIŠŤOVNY NEHRADÍ:

 • DPH, je-li majitelem nebo nájemcem plátce DPH

 • amortizaci (dle podmínek pojišťovny viníka-pojištěného)

 • spoluúčast (dle podmínek pojišťovny viníka-pojištěného)

 • částku přesahující výši pojištěné hodnoty

 

Doporučujeme při každé pojistné události vyplnit Evropský záznam o nehodě.

 


AMORTIZACE

Pojem amortizace má více významů. Nejčastějším synonymem pro tento pojem je odpis.

Amortizací vozidla se rozumí jeho znehodnocení vinou jeho každodenního používání. Jednoduše řečeno „ Čím více vozidlem jezdíme a používáme ho, tím vyšší bude jeho amortizace“. Všeobecně se sice předpokládá, že vyšší amortizace bude uvažována jen u starších vozidel, které již mají odjezděno spoustu kilometrů. Zákonně však amortizace není definována, čímž vzniká poměrně velký prostor pro její případné zneužití a výpočet amortizace se stává nejasným, neprokazatelným a problematickým. Obzvláště pokud se jedná o pojistné plnění z námi placeného Pojištění vozidel (pojištěného automobilu).

Legislativa neurčuje, jakým způsobem se amortizace vypočte. A zde právě vzniká jádro problému, zda je amortizace pojištěného vozidla oprávněná a nebo neoprávněná. Některé pojišťovny totiž pojem „amortizace“ mohou použít, a vlastně i zneužít, k vlastním účelům, například v případě, že se snaží snížit pojistné plnění po nehodě právě tím, že záměrně zvyšují amortizaci vozidla.

Pojišťovny amortizaci obvykle vyjadřují procentuálně s konkrétně uvedenou částkou, kterou neuhradí (plné pojistné plnění bude o tuto částku poníženo). Vychází totiž z předpokladů, že i přesto, že při opravě použijete nový náhradní díl, měla by vám být proplacena cena nižší, než byla cena nového náhradního dílu, a to z důvodu, že původní poškozený díl na vozidle již nový nebyl (byl amortizovaný).

POZOR!!!!!

Pravidlem naopak bývá, že provedenou opravou se vozidlo nezhodnotí, ale pouze uvede do původního stavu, proto bývají odpočty amortizace neoprávněné. Tímto problémem se zabýval i Ústavní soud, který ve svém nálezu II. ÚS 2221/07 ze dne 19.3.2008 uvedl, že je třeba přihlédnout k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnoty vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. Zhodnocení poškozeného vozidla opravou je zvýšením jeho obvyklé tržní hodnoty, nikoliv technickým zhodnocením či zvýšením technické hodnoty. Není možné po poškozeném požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.