Obchodná podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydávány v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a upravují podmínky poskytování služeb při koupi ojetého vozidla poskytovatelem Stanislavem Voráčem, IČ:03844242 se sídlem Trhomné 36, 331 62 Krsy  zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Nýřanech  (dále jen „Poskytovatel“) klientovi.

1.2. VOP dále upravují práva a povinnosti Poskytovatele a klienta související s poskytováním služeb klientovi při koupi ojetého vozidla a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Na VOP je klient dostatečným způsobem upozorněn při prvním telefonickém nebo emailovém kontaktu s Poskytovatelem a klient má možnost se s nimi seznámit na

1.3. Právní vztahy výslovně VOP neupravené se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Poskytovatelem a klientem mají přednost před ustanoveními VOP.

2.Definice

2.1. Poskytovatel je podnikatelem, který poskytuje klientovi služby při koupi ojetého vozidla.

2.2. Klientem se rozumí pro účely VOP jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má neomezenou právní osobnost a svéprávnost, a která má zájem koupit ojeté vozidlo a která za tímto účelem kontaktovala Poskytovatele, zpravidla telefonicky či elektronickou cestou (dále jen „Klient“).

2.3. Službami spojenými s koupí ojetého vozidla se pro účely VOP rozumí služby, jež Poskytovatel poskytuje Klientovi na jeho žádost a v souladu s těmito VOP. Blíže jsou tyto služby specifikovány v čl. 4. VOP.

2.4. Objednávkou se pro účely VOP rozumí telefonické nebo emailové sdělení Klienta o jeho požadavcích ohledně vozidla, které má zájem koupit a dále určení služeb dle čl. 4. VOP, o jejichž poskytnutí má Klient zájem (dále jen „Objednávka“).

2.5. Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem, jejímž předmětem je poskytování služeb při koupi ojetého vozu dle těchto VOP a na základě Objednávky Klienta (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o poskytování služeb“).

2.6. Stranou či stranami se rozumí pro účely VOP, jakož i Smlouvy, Poskytovatel a Klient společně nebo každý samostatně (dále jen „ Smluvní strany“, „Strany“ či „Smluvní strana“, „Strana“).

2.7. Prodávajícím se pro účely VOP rozumí jak vlastník vozidla, které má Klient zájem koupit, tak osoba vlastníkem vozidla pověřená či zmocněná k prodeji předmětného vozidla (dále jen „Prodávající“).

2.8. Individuálními poradenskými službami se rozumí služby poskytované Poskytovatelem Klientovi na jeho žádost, které nejsou specifikovány v těchto VOP nebo ve Smlouvě o poskytování služeb, přičemž se jedná o služby individuálního charakteru, zejména konzultace, porady apod. (dále jen „Individuální poradenské služby“).

3. Nabídka služeb

3.1. Na webových stránkách Poskytovatele ......... jsou uvedeny kontaktní údaje Poskytovatele, jakož i stručný popis a charakteristika jím poskytovaných služeb a dále též výše odměny Poskytovatele za poskytnutí jednotlivých služeb

3.2. Má-li Klient zájem o některou či všechny nabízené služby uvedené na webových stránkách Poskytovatele ..........kontaktuje za tímto účelem Poskytovatele, a to zpravidla telefonicky či elektronickou cestou. V případě, že Klient kontaktuje Poskytovatele elektronickou cestou, Poskytovatel bez zbytečného prodlení sám Klienta kontaktuje telefonicky.

4. Poskytované služby

4.1. Poskytovatel je oprávněn na základě Objednávky Klienta poskytnout Klientovi následující služby:

4.1.1. vyhledání nejvýše pěti (5) vhodných vozidel nejlépe odpovídajícím požadavkům Klienta (dále jen „Vhodná vozidla“);

4.1.2. prověření dostupnosti Vhodných vozidel u prodejců, vč. zjištění VIN, budou-li takové informace Poskytovateli zpřístupněny, jakož i telefonické prověření nabídky s ohledem na její pravdivost a reálnost;

4.1.3. předání seznamu Vhodných a dostupných vozidel Klientovi, tzv. Seznam vhodných vozidel, který bude obsahovat zejména následující informace o Vhodných vozidlech - výrobní značka, typ, rok výroby, počet najetých kilometrů, barvu, stav (bez nehody/po dopravní nehodě), informace o servisní knížce a předcházejících majitelích, jakož i vyjádření Poskytovatele z jaké důvodu je vozidlo podle názoru vhodné pro Klienta, případně s jakými riziky by mohla být koupě vozidla spojená (dále jen „Seznam“);

4.1.4. asistence při testovací jízdě vozidla vybraného Klientem ze Seznamu (dále jen „Testovací jízda“) – a to vždy maximálně po dobu 15 (patnácti) minut u jednoho vozidla, která bude prováděna za účasti Klienta nebo i bez jeho účasti, vždy však za účasti Poskytovatele. Klient je oprávněn, nikoli povinen, se Testování jízdy zúčastnit, přičemž v každém jednotlivém případě se dohodne s Poskytovatelem, zda bude přítomen při Testovací jízdě či nikoli;

4.1.5. zajištění odborné kontroly stavu 1 (jednoho) vozidla vybraného Klientem na základě Testovací jízdy (dále jen „Vybrané vozidlo“), prováděné Smluvním partnerem Poskytovatele, rozsah a charakter kontroly stavu Vybraného vozidla je specifikován v čl. 9. VOP;

4.1.6. prověření původu, servisní historie, počtu ujetých kilometrů, roku výroby, rozsahu výbavy apod. Vybraného vozidla v registru společnosti Cebia, spol. s r.o. se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, IČO: 186 28 443;

4.1.7. fyzická kontrola identifikátorů Vybraného vozidla, zejména VIN, prostřednictvím Smluvních partnerů Poskytovatele, spočívající v prověření, zda nebyla na vozidlech si jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna či jiný zásah, který by mohl vést k nové identitě Vybraného vozidla (dále jen „Kontrola identifikátorů“). Bližší specifikaci této služby můžete nalézt na https://www.cebia.cz/nase-sluzby/pred-nakupem-vozidla/vintest/popis-sluzeb.html;

4.1.9. vyjednávání o ceně Vybraného vozidla nebo o jiných nabídkách ze strany Prodávajícího za odměnu a podmínek uvedených v čl. 10. VOP;

4.1.10. zajištění rezervace Vybraného vozidla, včetně úhrady rezervačního poplatku za podmínek uvedených v čl. 11 VOP;

4.2. Poskytovatel může odmítnout poskytnout tyto služby nebo jen některé z nich zejména v případě, že dle informací, které má k dispozici je patrné, že Klient má zájem o využití výše uvedených služeb pro komerční účely, nebo Poskytovatel s ohledem na Objednávku Klienta a své odborné znalosti a zkušenosti s poskytováním těchto služeb je nad vší pochybnost přesvědčen, že vyhledání Vhodného vozidla na trhu ojetých vozidel v České republice není možné či poskytování služeb požadovaných Klientem není z objektivních důvodů možné (např.: finanční situace Klienta, nedodání požadovaných informací dle těchto VOP Klientem, apod.).

4.3. Nepodaří-li se Poskytovateli vyhledat žádné Vhodné vozidlo odpovídající Objednávce Klienta do 1 (jednoho) měsíce ode dne učinění Objednávky, Poskytovatel tuto skutečnost oznámí Klientovi a informuje Klienta o tom, že služby dle čl. 4.1.1. až 4.1.3. VOP, příp. další navazující služby dle čl. 4.1. VOP, již nadále nebude poskytovat.

4.4. Smlouva bude obsahovat určení služeb, které budou Klientovi poskytnuty Poskytovatelem, a to na základě Objednávky Klienta a jeho dohody s Poskytovatelem.

5. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

5.1. Návrh Smlouvy o poskytování služeb, jakož i aktuální znění VOP bude součástí emailu zaslaného Klientovi Poskytovatelem, ve kterém potvrdí převzetí Objednávky. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem o poskytování služeb je uzavřena dnem připsání odměny sjednané dle čl. 6. VOP na účet Poskytovatele, tímto úkonem Klient vyjádřil svoji vůli být Smlouvou vázán.

5.2. Email zaslaný Klientovi Poskytovatelem s potvrzením převzetí Objednávky uvedený v odst. 5.1. věta první tohoto článku VOP obsahuje mimo jiné informaci pro Klienta, že uhrazením Odměny přijme nabídku Poskytovatele na uzavření Smlouvy o poskytování služeb, která je přílohou tohoto emailu. Přílohou tohoto emailu jsou též VOP.

5.3. Bude-li mít Klient zájem o poskytnutí Individuálních poradenských služeb, bude jejich specifikace spolu s cenovým ujednáním sjednána v samostatné smlouvě.

6. Odměna Poskytovatele

6.1. Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí služeb dle čl. 4. VOP uhradit jednorázovou odměnu ve výši specifikované ve Smlouvě (dále jen „ Odměna“). Odměna bude ve Smlouvě vypočtena dle vybraných služeb, které budou Klientovi poskytovány. Klient zaplacením Odměny potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. Na tuto skutečnost je Klient v Seznamu, případně v emailu zaslaném Klientovi Poskytovatelem s potvrzením převzetí Objednávky uvedeném v čl. 5.1. věta první VOP, výslovně upozorněn.

6.2. Odměna bude Klientem zaplacena před zahájením poskytování služeb platebním příkazem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy o poskytování služeb.

6.3. V případě platby Odměny platebním příkazem je Klient povinen v platebním příkazu uvést variabilní symbol platby uvedený ve Smlouvě či v daňovém dokladu, aby Poskytovatel mohl platbu identifikovat a řádně zaúčtovat.

6.4. Jakékoli částky placené dle této Smlouvy se považují se uhrazené připsáním na účet Poskytovatele.

6.5. Poskytovatel není povinen zajistit konání první Testovací jízdy dříve, než bude Odměna připsána na účet Poskytovatele. V případě, že součástí služeb poskytovaných Klientovi dle Smlouvy nebude asistence při Testovací jízdě, není Poskytovatel povinen poskytnout služby dle čl. 4. VOP dříve, než bude Odměna připsána na účet Poskytovatele.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel je povinen informovat Klienta o všech okolnostech, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů nebo na splnění jeho povinností dle Smlouvy nebo na rozhodnutí Klienta o koupi vozidla. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Klienta jsou zřejmě nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu Smlouvy anebo by mohly mít za následek vznik škody, je povinen na to Klienta neprodleně upozornit. Pokud Klient i přes upozornění Poskytovatele na splnění pokynu trvá, neodpovídá Poskytovatel za takto vzniklou škodu. Pokyny Klienta není Poskytovatel vázán, jsou-li v rozporu se zákonem či jinými právními normami. O tom je Poskytovatel povinen Klienta poučit.

7.2. Poskytovatel je povinen předat Klientovi veškerou dokumentaci, kterou obdržel v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi bez zbytečného odkladu poté, co je Klientovi poskytnuta poslední služba dle Smlouvy, případně při podpisu kupní smlouvy týkající se Vybraného vozidla.

8. Práva a povinnosti Klienta

8.1. Klient je povinen Poskytovateli uhradit Odměnu dle čl. 3. Smlouvy.

8.2. Klient prohlašuje, že v Objednávce sdělil Poskytovateli veškeré informace, jakož i pokyny a žádosti, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí služby dle této Smlouvy, zejména požadavky týkající se vozidla, které má zájem koupit. Klient je dále povinen poskytnout maximální možnou součinnost, která se v průběhu plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy projeví jako potřebná pro plnění Smlouvy.

8.3. Klient je povinen informovat Poskytovatele bez zbytečného prodlení o jakékoli změně kontaktních či osobních údajů, které Poskytovateli poskytl v souvislosti s činností Poskytovatele dle Smlouvy, jakož i jakýchkoliv okolností, které mohou mít vliv na plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy nebo na plnění závazků Klienta souvisejících s koupí Vybraného vozidla.

8.4. V případě, že se Klient nemůže dostavit k jakékoli osobní schůzce sjednané s Poskytovatelem, zavazuje se Poskytovatele předem, alespoň 24 (dvacet čtyři) hodin, informovat a navrhnout jiný termín schůzky. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Klient povinen uhradit Poskytovateli účelně vynaložené náklady související s neuskutečněním osobní schůzky, zejména cestovné ve výši 7 Kč/km (dále jen „Cestovné“), a to na základě vyúčtování těchto nákladů, které Klientovi zašle Poskytovatel na jeho e-mail do 10 (deseti) dnů ode dne doručení uvedené vyúčtování.

8.6. Pro výpočet nákladů na Cestovné se cesta Poskytovatele počítá od jeho sídla zapsaného v živnostenském rejstříku.

9. Technická kontrola Vybraného vozidla

9.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit provedení technické kontroly Vybraného vozidla, která bude provedena Smluvním partnerem Poskytovatele, jenž je subjektem oprávněným k provozování živnosti - opravy silničních vozidel a má odborné znalosti a zkušenosti potřebné k řádnému provedení technické kontroly Vybraného vozidla (dále jen „Autoservis“).

9.2. Technická kontrola Vybraného vozidla bude spočívat v prohlídce karoserie, vč. laku, motorové části vozidla, hnacího ústrojí, podvozku, brzdového systému, pneumatik a disků, interiéru, diagnostice a kontrole stavu vybavení vozidla (dále jen „Technická kontrola“).

9.3. Autoservis vyhotoví osvědčení o stavu Vybraného vozidla, které bude odpovídat zjištěním v rámci Technické kontroly (dále jen „ Osvědčení“). Osvědčení bude kromě popisu stavu vozidla obsahovat též doporučení pro Klienta týkající se nutných či doporučovaných nákladů na uvedení Vybraného vozidla do optimálního stavu umožňujícího při následné řádné údržbě další užívání Vybraného vozidla po dobu jeho živostnosti deklarované výrobcem Vybraného vozidla.

9.4. Poskytovatel se zavazuje předat Klientovi certifikát o stavu vozidla, který bude obsahovat údaje uvedené v Osvědčení, informace ze záznamu o provedení Technického kontroly a dále též vyjádření a doporučení Poskytovatele (dále jen „Certifikát“).

9.5. Klient bude informován o výsledcích Technické kontroly bez zbytečného prodlení po jejím skončení a Poskytovatel zároveň zašle na e-mailovou adresu Klienta Certifikát.

10. Vyjednávání o kupní ceně Vybraného vozidla

10.1. Klient prohlašuje, že má zájem, aby Poskytovatel jednal s Prodávajícím o kupní ceně Vybraného vozidla.

10.2. Po předložení Certifikátu Klientovi dle čl. 9.4. VOP informuje Klient Poskytovatele, zda má zájem Vybrané vozidlo koupit za kupní cenu požadovanou Prodávajícím (dále jen „Požadovaná kupní cena“).

10.3. Poskytovatel bude kontaktovat Prodávajícího za účelem vyjednávání o kupní ceně Vybraného vozidla. Při vyjednávání je Poskytoval oprávněn využít znalosti technického stavu Vybraného vozidla zjištěné při Testovací jízdě a/nebo Technické kontrole.

10.4. V případě, že v důsledku činnosti Poskytovatele dle tohoto článku Prodávající bude souhlasit se snížením Požadované kupní ceny (dále jen „ Kupní cena“), má Poskytovatel nárok na provizi ve výši 40% (čtyřicet procent) z rozdílu mezi Požadovanou kupní cenou a Kupní cenou (dále jen „Provize“).

10.5. Provize je splatná na základě daňového dokladu se splatností do 5 (pěti) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Poskytovatel je oprávněn daňový doklad vystavit po uzavření kupní smlouvy k Vybranému vozidlu.

12. Kupní smlouva a předání vozidla

12.1. Klient uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k Vybranému vozidlu s Prodávajícím (dále jen „ Kupní smlouva“).

12.2. Klient bere na vědomí, že po podpisu Kupní smlouvy, je povinen uhradit v hotovosti k rukám Prodávajícího první část Kupní ceny, tzv. akontaci, ve výši stanovené v Kupní smlouvě.

13. Doba trvání Smlouvy

13.1. Poskytovatel se zavazuje na základě výslovné žádosti Klienta zahájit činnost vedoucí ke splnění povinností Poskytovatele uvedených v čl. 4. VOP po uzavření Smlouvy.

13.2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká splněním všech povinností Poskytovatele dle této Smlouvy, tedy zejména uzavřením Kupní smlouvy.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že od této Smlouvy lze odstoupit pouze za podmínek stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou.

13.4. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy s tím, že odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároku na uhrazení smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení, jejichž účinky mají podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po zániku práv a povinností Smluvních stran plynoucích z této Smlouvy.

14. Sankce

14.1. Poskytovatel má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč v případě, že Klient poruší své povinnosti dle čl. 8.3., 8.4. a Smlouvy.

14.2. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy zaslané na adresu Klienta uvedenou ve Smlouvě, a to do 10 (deseti) dnů ode dne doručení takové výzvy.

15. Osobní údaje a jejich ochrana

15.1. Klient tímto uděluje Poskytovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoNSIS“), souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů o jeho zdravotním stavu, bezúhonnosti a státní příslušnosti (dále jen „osobní údaje“), a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu a souhlas s poskytnutím osobních i kontaktních údajů Smluvním partnerům Poskytovatele, a to pro plnění účelu smlouvy, pro evidenční, kontrolní účely v rámci podnikatelské činnosti Poskytovatele jako správce údajů, v rozsahu, v jakém jsou údaje sděleny telefonicky Klientem, uvedeny ve Smlouvě a v dalších dokumentech uzavřených mezi Poskytovatelem a Klientem nebo předaných Klientem Poskytovateli, na dobu do uplynutí 5 (pěti) let ode dne ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem.

15.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

15.3. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Poskytovatel je zejména oprávněn zpracovávat osobní údaje, zahrnovat jejich shromažďování, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat, pozměňovat, doplňovat či opravovat, vyhledávat, používat, šířit, zveřejňovat a uchovávat.

15.4. Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jakýkoli příjemce osobních údajů Klienta bude ve věcech ochrany osobních údajů, jakož i nakládání s osobními údaji dle ZoOOÚ, zavázán ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako Poskytovatel.

15.5. Klient v samostatném prohlášení potvrdil, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 ZoOOÚ. Klient potvrdil, že byl Poskytovatelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZoOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na Poskytovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Poskytovatele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

16.1. Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně měnit, avšak pro každý právní vztah platí verze platná a účinná v době uzavření Smlouvy.

16.2. Klient uděluje v souladu s ZoNSIS Poskytovateli a též Smluvním partnerům Poskytovatele souhlas, aby mu v budoucnu zasílali na jeho e-mail všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře služeb a jiných činností poskytovaných Poskytovatelem a Smluvními partnery Poskytovatele (obchodní sdělení).

16.3. Veškeré služby jsou zajišťovány Poskytovatelem nebo Smluvními partnery Poskytovatele, kteří disponují potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi k poskytování služeb uvedených v těchto VOP.

16.4.. VOP nabývají účinnosti dne 8.4.2015.

Smlouva o poskytování služeb

TUTO SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) UZAVÍRAJÍ:

Stanislav Voráč, IČ: 03844242, se sídlem Trhomné 36,  331 62 Krsy, činnost zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Nýřany,  bankovní spojení: .............., variabilní symbol: [.............], e-mail: svauto@post.cz, telefon: 736 437 200

na straně jedné jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“)

a

[●], nar. [●], bytem [●], e-mail: [●], telefon: [●]

na straně druhé jako klient (dále jen „Klient“)

(Poskytovatel a Klient dále jen jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatel je podnikatelem, který poskytuje Klientovi dále specifikované služby při koupi  vozidla.

1.2. Klient je osobou, která má zájem koupit vozidlo.

1.3. Součástí této Smlouvy jsou též všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele ve znění platném k datu podpisu této Smlouvy, na které byl Klient upozorněn při prvním telefonickém či emailovém kontaktu s Poskytovatelem a které jsou zveřejněny na webových stránkách Poskytovatele ......... (dále jen „VOP“). VOP jsou též přílohou této Smlouvy.

1.4. Veškeré pojmy definované ve VOP jsou platné i pro tuto Smlouvu.

1.5. Návrh této Smlouvy je součástí informací zaslaných Klientovi na jeho email nebo součástí emailu zaslaného Klientovi Poskytovatelem, které obsahuje potvrzení jeho Objednávky. Tato Smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a Klientem dnem připsání odměny na účet Poskytovatele, tímto úkonem Klient vyjádřil svoji vůli být Smlouvou vázán.

 

2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1. Poskytovatel může na základě Objednávky Klienta poskytnout Klientovi některou či všechny z následujících služeb, které jsou též specifikovány ve VOP a se kterými se Klient před podpisem této Smlouvy seznámil:

(a) vyhledání Vhodných vozidel dle požadavků Klienta;

(b) prověření dostupnosti Vhodných vozidel;

(c) předání seznamu Vhodných a dostupných vozidel Klientovi, tzv. Seznam.

(d) asistenci při testovací jízdě;

(e) zajištění odborné kontroly stavu vozidla vybraného Klientem na základě Testovací jízdy;

(f) prověření Vybraného vozidla;

(g) fyzická kontrola identifikátorů Vybraného vozidla;

(h) vyjednávání o ceně Vybraného vozidla;

 

2.2. Klient sdělí Poskytovateli přesný rozsah objednaných služeb telefonicky nebo emailem.

2.4. Příloha č. 2 Smlouvy obsahuje služeby dle čl. 2.1. Smlouvy, které budou Klientovi na základě jeho Objednávky Poskytovatelem poskytovány.

2.5. Poskytovatel může Klientovi poskytnout individuální poradenské služby nad rámec rozsahu služeb uvedeným v čl. 2.1. Smlouvy, přičemž podmínky poskytování individuálních poradenských služeb budou upraveny v samostatné smlouvě.

3. ODMĚNA POSKYTOVATELE

3.1. Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí služeb dle čl. 2.1. této Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy uhradit jednorázovou Odměnu ve výši uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Při určení výše Odměny dle Přílohy č. 2 Smlouvy bude rozhodující Požadovaná kupní cena, jak je definována v čl. 10.2. VOP.

3.2. Odměna dle čl. 3.1. této Smlouvy bude Klientem zaplacena na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy bankovním převodem nebo v hotovosti před zahájením poskytování služeb.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Práva a povinnosti stran, včetně práva Klienta na odstoupení od této Smlouvy jsou blíže upraveny ve VOP.

4.3. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené nebo ze Smlouvy nevyplývající se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany této Smlouvy dále prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily a znění v plném rozsahu porozuměly, což Poskytovatel potvrzuje úhradou Odměny dle čl. 3.1. této Smlouvy.

4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 2: Poskytované služby – určení služeb a Odměny

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - PŘÍLOHA č. 2

1. Odměna za poskytované služby, včetně všech daní a poplatků, dle odst. 2 této přílohy č. 2 činí:

CELKOVÁ ODMĚNA ZA ZVOLENÉ SLUŽBY X Kč

Přehled poskytovaných služeb a odměny za jejich poskytování je možné nalézt na https://.............
Po vzájemné dohodě může Klient čerpat i služby uvedené v čl. 2.1. písm. j) až o) Smlouvy.
Poskytování služeb se řídí Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji Stanislavovi Voráčovi se sídlem Trhomné 36, 331 62 Krsy, IČ:03844242, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nýřany a smluvním partnerům. Tato data jsou zpracována za účelem poskytování služeb v souvislosti s koupí ojetého vozidla a dále k jednání o ceně vybraného vozidla a to pro plnění účelu smlouvy o poskytování služeb, pro evidenční, kontrolní účely v rámci podnikatelské činnosti  jako správce údajů, v rozsahu, v jakém jsou údaje sděleny telefonicky klientem, uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb a v dalších dokumentech uzavřených mezi Stanislavem Voráčem a klientem , na dobu do uplynutí 5 (pěti) let ode dne ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu. V rámci zkvalitnění služeb mohou být telefonní hovory s klientem monitorovány, na což je klient na počátku telefonického hovoru upozorněn. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tento souhlas je udělován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOOÚ“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoNSIS“), neboť některé údaje, jejichž uvedení požaduje, mají povahu osobních údajů ve smyslu ZoOOÚ. Tento souhlas se týká všech osobních údajů poskytnutých klientem. Klient souhlasí s šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 ZoNSIS). Souhlas klienta je poskytován do doby, kdy klient přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány, maximálně však na dobu 5(pěti) let.  Klient má právo se obrátit se na Stanislava Voráče, jakožto správce, se žádostí o informaci o zpracování svých osobních údajů, jakož i s žádostí o podání vysvětlení a zajištění opatření k nápravě, pokud zjistí, že při zpracování osobních údajů klienta došlo k porušení povinnosti  jako správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává.
V takovém případě má právo požadovat, aby tyto osoby:

1) se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;
2) odstranily takto vzniklý stav či poskytly omluvu nebo jiné zadostiučinění;
3) provedly opravu nebo doplnění osobních údajů klienta tak, aby byly pravdivé a přesné;
4) zablokovaly nebo zlikvidovaly osobní údaje klienta;
5) zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno právo klienta na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Stanilslav Voráč prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje klienta v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Souhlasím s tím, že je oprávněn pověřit třetí osobu, zpracovatele, aby zpracovávala v souladu s ZoOOÚ mé osobní údaje poskytnuté v souladu s tímto souhlasem a smlouvou o poskytování služeb.